Importe de la matrícula

De acuerdo con la decisión de la Asamblea General de la Asociación Polonia en Galicia del día 10.02.2018, el importe de la matrícula para el segundo semestre del año escolar 2017/2018 es de 25 euros*/alumno por semestre y se paga por adelantado al matricular al niño. El año escolar está dividido en 2 semestres y ahora mismo en cada semestre están previstos 5 encuentros.

*importe con un descuento del 50% para los niños de los socios de la Asociación Polonia en Galicia. Para tener derecho al descuento, es suficiente con que un padre sea socio de la Asociación.

Para las personas no socias el importe de matrícula será de 50 euros/alumno/semestre.

La cuota de socio para los adultos en el año 2018 es de 20 euros anuales. Los socios menores de edad no pagan la cuota de socio.

La matrícula se puede realizar también durante el semestre, siempre antes de inicio del comienza de cada siguiente clase. Pedimos a los padres interesados que se pongan en contacto con nosotros por e-mail al polskaszkolawgalicji@gmail.com
Existe la posibilidad de asistir a días sueltos de clase y en este caso la cuota por día es de 10 euros.
Adicionalmente ofrecemos la posibilidad de asistir a la primera clase de prueba de forma gratuita.

¡OS ANIMAMOS A MATRICULAR AL NIÑO CUANTO ANTES! Acordaros que aceptamos a los niños a partir de 2 años.Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kulturalnego Polonia w Galicji z dnia 10.02.2018, opłata za zajęcia w semestrze letnim roku szkolnego 2017/2018 zostaje ustalona na 25 euro*/uczeń za semestr i jest płacona z góry przy zapisie dziecka na zajęcia. Zajęcia w szkole odbywają się z podziałem na 2 semestry i obecnie w każdym semestrze jest zaplanowanych 5 zajęć.

*kwota opłaty ze zniżką 50% dla dzieci członków Stowarzyszenia Polonia w Galicji. Aby uzyskać prawo do zniżki wystarczy jeśli tylko jeden rodzic będzie członkiem Stowarzyszenia.

Dla osób nie będących członkami Stowarzyszenia opłata za zajęcia wynosi 50 euro/uczeń/semestr.

Opłata członkowska dla dorosłych w roku 2018 wynosi 20 euro/rok. Członkowie niepełnoletni są zwolnieni z opłaty.

 

Zapisy na zajęcia są możliwe również w trakcie semestru i mogą być zrobione przed każdymi kolejnymi zajęciami. W celu zapisania dziecka do szkoły prosimy o przesłanie zapytania na mail: polskaszkolawgalicji@gmail.com

Istnieje możliwość uczestniczenia w pojedynczych zajęciach. Opłata za jednorazowy udział wynosi 10 euro.
Dodatkowo, udział w pierwszych zajęciach próbnych jest bezpłatny.

ZACHĘCAMY NIE ZWLEKAJ Z ZAPISEM DZIECKA DO SZKOŁY! Przyjmuje dzieci już od 2 roku życia!