Walne Zebranie Zwyczajne – Asamblea General Ordinaria

Zarząd Stowarzyszenia „Polonia w Galicji” zwołuje Walne Zebranie Zwyczajne członkow Stowarzyszenia w dniu 18 kwietnia 2020, w sobotę, o godzinie 10.30 (Pierwszy termin) i 11.00 (Drugi termin) w formie wirtualnej, na platformie internetowej, do której dane dostępu zostaną przekazane członkom w przededniu Zebrania.
Porządek dnia:

1. Czytanie i zatwierdzenie, w danym przypadku, akt z poprzedniego zebrania
2. Przedstawienie i zatwierdzenie, w danym przypadku, działalności Stowarzyszenia w roku 2019
3. Opracowanie i zatwierdzenie planu dzialalności stowarzyszenia na drugi semestr roku 2020;
a) działalność cykliczna, kwestie bieżące
b) działania biblioteki polskiej
c) działania szkółki, udział w projektach edukacyjnych
4. Przedstawienie i zatwierdzenie, budzetu stowarzyszenia dla planowanych działań.
5. Pytania i uwagi.
Wirtualna forma Zebrania jest podyktowana aktualną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego i niemożnością osobistego stawienia się na Zebraniu członków i zarządu Stowarzyszenia, a jednocześnie statutową koniecznością odbycia go w terminie do końca kwietnia.
Osoby chętne do uczestniczenia w zebraniu z prawem głosu, proszone są o uregulowanie składek członkowskich w formie przelewu bankowego przed zebraniem.
Prosimy o mailowe lub telefoniczne (tel. 605516995) wcześniejsze potwierdzenie udziału w zebraniu (do dnia 17 kwietnia włącznie), abyśmy mogli przesłać wcześniej wszystkim zainteresowanym indywidualne dane dostępu do zamkniętej sali wituralnej.
Pozdrawiamy
Zarząd Stowarzyszenia Polonia w Galicji
info@poloniaengalicia.com
www.poloniaengalicia.com

———————————————————————
La Junta Directiva de la Asociación Cultural Polonia en Galicia convoca la Asamblea General Ordinaria de socios el día 18 de Abril del 2020, sábado, a las 10.30 (1ª convocatoria) y a las 11.00 horas (2ª convocatoria) en la plataforma virutal cuyos datos de acceso se facilitarán a los asociados un día antes de la Asamblea.
El orden del día:
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la asamblea anterior.
2.- Presentación y aprobación de las actividades realizadas en el año 2019.
3.- Elaboración y aprobación del plan de actividades a realizar en el segundo semestre del presente año 2020.
a) actividad cíclica, cuetiones corrientes
b) actividad de la biblioteca
c) actividad de la escuela, participación en proyectos educativos
6.- Presentación y aprobación del presupuesto.
7.- Ruegos y preguntas.
Por razones del presente estado de alerta y ante el compromiso estatutario de convocar la asamblea como muy tarde hasta finales de abril, se ha optado por realizarla de manera virtual.
Las personas que desean participar en la asamblea con derecho a voto deben pagar las cuotas ordinarias por transerencia bancaria antes de la reunión.
Os rogamos la confirmación de la participación en la Asamblea por e-mail o al teléfono 605516995, hasta el día 17 de abril, para que os podamos facilitar accesos individuales a la sala virtual cerrada.
Saludos
Junta Directiva de la Asociación Polonia en Galicia
info@poloniaengalicia.com
www.poloniaengalicia.com