Carnés de estudiante

Carnés de estudiante válidos en Polonia para los alumnos de la Escuela Polaca en Galicia

Desde el año 2017, se puede solicitar el carné de estudiante para los alumnos de escuelas polacas en el extranjero.
•La Cámara Baja de Polonia ha legislado la modificación de ley que permite, a los alumnos de las escuelas polacas en el extranjero y a los profesores, obtener un carné que entre otros, da derecho a unos descuentos para el transporte público en Polonia.
•El carné de alumno y profesor serán emitidas por los consulados que corresponden por la ubicación a cada escuela. Nueva ley ref. a los carnés entró en vigor el 21 de abril de 2017.

Legitymacje szkolne uznawane w Polsce dla uczniów Polskiej Szkoły w Galicji

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia br. w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności (Dz.U. 2017 poz. 811) Wydział Konsularny Ambasady RP w Madrycie został uprawniony do wydawania legitymacji szkolnych dla uczniów oraz nauczycieli polskich szkół za granicą.

Legitymacje będą wydawane systematycznie zgodnie z przesyłanymi przez szkoły wnioskami (w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku).

Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące legitymacji szkolnych, przesłane nam z Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Madrycie.

Kto może otrzymać legitymację?

Legitymację może otrzymać każdy uczeń, który ukończył 4 lata i nie ukończył 18 roku życia, który uczy się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim. Nie jest konieczna nauka wszystkich przedmiotów jednocześnie.

Czy legitymacje mogą otrzymać uczniowie wszystkich szkół?

Przepisy określają, że legitymacje przysługują uczniom czterech rodzajów szkół:

 1. szkół prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowanych w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,

 2. szkół w systemach oświaty innych państw,

 3. sekcji polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

 4. szkół europejskich.

W przypadku szkół prowadzonych przez organizacje społeczne (zwanych także szkołami polonijnymi, społecznymi, sobotnio-niedzielnymi lub uzupełniającymi) warunkiem przyznawania legitymacji jest aktualna rejestracja szkoły w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (http://www.polska-szkola.pl). Uczniowie szkół niezarejestrowanych bądź szkół, które nie dokonały aktualizacji danych w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty złożenia wniosku, nie będą mogli otrzymać z legitymacji.

Polska Szkoła w Galicji jest zarejestrowana w bazie polskich szkół ORPEG pod numerem 7389, także nasi uczniowie są uprawnieni do otrzymania legitymacji.

Do czego uprawnia legitymacja ucznia?

 1. Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

 • 37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,

 • 49% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych

 • do muzeów,

 • do parków narodowych.

Do czego uprawnia legitymacja nauczyciela?

 • Legitymacja nauczyciela uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

 • 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych oraz środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych

 • do muzeów,

 • do parków narodowych.

Jakie dane zawiera legitymacja?

Legitymacja zawiera imię i nazwisko oraz datę urodzenia ucznia, a także nazwę szkoły w której się uczy. Ponadto na legitymacji znajduje się nazwa konsulatu i jego pieczęć oraz data jej ważności.

Czy do skorzystania z ulg wystarczy legitymacja?

Legitymacja jest ważna jedynie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport). Brak dokumentu uniemożliwia skorzystanie z ulgi, a w przypadku wykupienia biletu ulgowego na przejazd może skutkować nałożeniem kary za brak dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi zgodnie z przepisami obowiązującymi przewoźników.

Zgodnie z przepisami uprawnienie do ulg przysługuje uczniom do momentu uzyskania pełnoletniości – jeśli zatem uczeń otrzymał legitymację w roku, w którym kończy lat 18, to możliwość skorzystania z ulg posiada tylko do dnia ukończenia 18 lat.

Na jaki okres wydawane są legitymacje?

Legitymacje wydawane są na okres roku szkolnego, z datą ważności upływającą ostatniego dnia miesiąca w którym rozpoczyna się kolejny rok szkolny w danym państwie. Przykładowo, jeśli rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia, to legitymacja zostanie wydana z datą ważności 30 września kolejnego roku. W roku 2017 legitymacje wyjątkowo wydawane będą z dłuższym terminem ważności. Oznacza to, że legitymacje wydane w roku szkolnym 2016/2017 zachowają ważność do końca kolejnego roku szkolnego 2017/2018 r. Po tej dacie legitymacja nie uprawnia do skorzystania z ulg określonych w przepisach.

W jaki sposób można przedłużyć ważność legitymacji?

Jeżeli uczeń kontynuuje naukę to jego legitymacja zostanie przedłużona na kolejny rok szkolny na wniosek jego rodziców lub opiekunów prawnych. Wnioski o przedłużenie ważności składane są na takich samych zasadach jak wnioski o wydanie legitymacji – można to zrobić za pośrednictwem szkoły. W przypadku wniosków składanych indywidualnie u konsula należy dołączyć dokument potwierdzający kontynuację nauki.

Co zrobić w przypadku zgubienia, zniszczenia w sposób utrudniający lub uniemożliwiający odczytanie albo jeśli zmianie ulegną dane posiadacza legitymacji ?

W takim przypadku należy zgłosić się do konsula (można to zrobić za pośrednictwem szkoły), przy czym nie ma konieczności przedstawiania potwierdzenia odbywania nauki w danym roku, ponieważ konsul posiada je w swoich aktach.

Co należy zrobić, aby uzyskać legitymację?

Jeśli Twoje dziecko jest uczniem Polskiej Szkoły w Galicji, wypełnij wniosek o legitymację i zwróć się do szkoły o jego przesłanie do konsulatu.

Informacja z dnia 22.05.2017